hỗ trợ khách hàng

Vnnavi HomeQuyền sở hữu trí tuệ

  • Chúng tôi có được phép sử dụng lại thông tin trên Vnnavi?

Tất cả mọi thông tin, hình ảnh, tài liệu,... trên website Vnnavi đều thuộc quyền sở hữu của Vnnavi và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng trái phép đều không được chấp nhận.

Hiện tại, Vnnavi có chính sách cho phép sử dụng thông tin của chúng tôi miễn phí đối kèm theo một số điều kiện. Để có được giấy phép sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional